Japan Association for Quaternary Research
Japanese@

JAQUA History

The JAQUA was founded in 1956.

JAQUA Presidents

1956-1961 Hisakatsu Yabe 1961-1964 Fumio Tada
1965-1966 Soki Yamamoto 1967-1972 Masao Minato
1973-1976 Torao Yoshikawa 1977-1980 Naotsune Watanabe
1981-1982 Takeshi Matsui 1983-1984 Kunihiko Kigoshi
1985-1986 Hirotaro Iseki 1987-1990 Tadao Kamei
1991-1992 Sohei Kaizuka 1993-1994 Kankichi Soma
1995-1996 Kiyotaka Chinzei 1997-2000 Nobuyiki Yonekura
2001-2004 Hisao Kumai 2005-2008 Hiroshi Machida
2009-2012 Kunihiko Endo 2013-2016 Akira Ono
2017-2020 Yoshiki Saito 2021-2020 Takehiko Suzuki

Honorary members

1961 Hisakatsu Yabe
1976 Fumio Tada
1996 Soki Yamamoto Torao Yoshikawa Naotsune Watanabe Takeshi Matsui
Kunishiko Kigoshi Tadao Kamei Hirotaro Iseki
2006 Minoru Ichihara Junji Itoigawa Yoko Ota Yoshiro Kato
Yutaka Sakaguchi Arata Sugimura Kiyotaka Chinzei Ryuichi Tsuchi
Hisao Nakagawa Kenzo Hatori
2010 Hisao Kumai Hiroshi Machida Yoshiaki Matsushima
2012 Tadamichi Ohba Takao Kikuchi Yo Naruse Katsutomo Mano
2014 Kunihiko Endo Atsumasa Okada Ikuo Tohno Yo Uesugi
2018 Hiroko Koike Akira Ono