Japan Association for Quaternary Research
Japanese@

JAQUA History

The JAQUA was founded in 1956.

JAQUA Presidents

1956-1961 Hisakatsu Yabe 1961-1964 Fumio Tada
1965-1966 Soki Yamamoto 1967-1972 Masao Minato
1973-1976 Torao Yoshikawa 1977-1980 Naotsune Watanabe
1981-1982 Takeshi Matsui 1983-1984 Kunihiko Kigoshi
1985-1986 Hirotaro Iseki 1987-1990 Tadao Kamei
1991-1992 Sohei Kaizuka 1993-1994 Kankichi Soma
1995-1996 Kiyotaka Chinzei 1997-2000 Nobuyiki Yonekura
2001-2004 Hisao Kumai 2005-2008 Hiroshi Machida
2009-2012 Kunihiko Endo 2013- Akira Ono

Honorary members

Prof. Kiyotaka Chinzei Prof. Junji Itoigawa Prof. Tadao Kamei
Prof. Yoshiro Kato Prof. Kunishiko Kigoshi Prof. Hisao Kumai
Prof. Hiroshi Machida prof. Yoshiaki Matsushima Prof. Yoko Ota
Prof. Yutaka Sakaguchi Prof. Arata Sugimura Prof. Ryuichi Tsuchi