Japan Association for Quaternary Research
Japanese@

2021-2022 Executive Members

 • President: Takehiko Suzuki
 • Vice Presidents: Akihisa Kitamura,Toshihiko Sugai
 • Section Chairs: Tohru Tamura (Section 1), Kazuaki Hori (Section 2), Atsushi Urabe (Section 3), Yosuke Kaifu (Section 4), Kuniyasu Mokudai (Section 5)
 • Standing Committee Chairs: Kiyohide Mizuno (General Affairs), Megumi Saito (Treasury), Yoshihiko Kariya (Editorial), Hiroo Nasu (Public Relations), Yuichiro Kudo (Events), Kazuyoshi Yamada (Liaison)

Council Members

 • Section 1: Tohru Tamura (Chair), Stephen Obrochta, Yoshimi Kubota, Michinobu Kuwae, Wataru Sakashita, Shoko Hirabayashi
 • Section 2: Kazuaki Hori (Chair), Takashi Azuma, Daisuke Ishimura, Mitsuru Okuno, Yoshihiko Kariya, Sumiko Kubo, Yoshiki Sato, Masanobu Shishikura, Yuichi Niwa, Osamu Fujiwara
 • Section 3: Atsushi Urabe (Chair), Kaori Aoki, Makoto Okada, Yusuke Suganuma, Yoshitaka Nagahashi, Masayuki Hyodo, Kiyohide Mizuno
 • Section 4: Yosuke Kaifu (Chair), Jun Inoue, Seiichi Eguchi, Yuichiro Kudo, Megumi Saito, Hikaru Takahara, Takeshi Nakatsuka, Hiroo Nasu, Arata Momohara
 • Section 5: Kuniyasu Mokudai, Yoshiro Ishihara, Takeyuki Ueki, Mamoru Koarai, Hideaki Maemoku, Muneki Mitamura, Kazuyoshi Yamada

Committee Members

 • General Affairs Committee: Kiyohide Mizuno (Chair), Koichiro Tanigawa, Yoshiki Sato, Fumikatsu Nishizawa, Seiichi Eguchi, Hideaki Maemoku
 • Treasury Committee: Megumi Saito (Chair), Wataru Sakashita, Daisuke Ishimura, Ryo Tateishi, Takeyuki Ueki
 • Editorial Committee: Yoshihiko Kariya (Chair), Michinobu Kuwae, Kaori Aoki, Yorinao Shitaoka, Kenichi Yasue, Nobuhisa Matta, Jun Inoue, Tsubasa Kamei, Yoshiro Ishihara
 • Public Relations Committee: Hiroo Nasu (Chair), Yuichi Niwa, Yoshihiro Takeshita, Stephen Obrochta, Jiro Komori
 • Event Planning Committee: Yuichiro Kudo (Chair), Minoru Ikehara, Masataka Hakozaki, Mitsuru Okuno, Kuniyasu Mokudai
 • Liaison Committee: Kazuyoshi Yamada (Chair), Shoko Hirabayashi, Atsushi Urabe, Arata Momohara, Mamoru Koarai, Jiro Komori, Takeyuki Ueki
 • JAQUA Award Selection Committee: Takehiko Suzuki (Chair), Fumiaki Saito, Osamu Fujiwara, Hikaru Takahara, Kunihiko Endo
 • Excellent Paper Award Selection Committee: Masayuki Hyodo (Chair), Muneki Mitamura, Stephen Obrochta, Masanobu Shishikura, Takeshi Nakatsuka
 • Honorary Member Selection Committee: Arata Momohara (Chair), Hiroko Okazaki, Naoto Koiwa, Minoru Yoneda, Mamoru Koarai
 • Online Committee: Yoshimi Kubota, Takashi Azuma, Yusuke Suganuma, Yuichiro Kudo, Kuniyasu Mokudai
 • Judicial Affairs Committee: Keiji Takemura, Akifumi Okumura, Shuji Matsu'ura, Ken Ikehara, Yasufumi Satoguchi
 • Councilor Chairperson: Junko Kubo
 • Chair Representatives: Makoto Okuda, Yoshitaka Nagahashi

Financial Auditors

Hideki Miura,Yusuke Yokoyama